Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Το τέχνασμα του ...σκωτσέζικου πειράματος

Απο τον Απόστολο Ρόσσιο
Ο πρόεδρος της Καταλονίας, Artur Mas, υπέγραψε διάταγμα για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 9 Νοεμβρίου για την ανεξαρτησία της Καταλονίας. Το ζήτημα της απόσχισης της περιοχής επανέρχεται με ένταση τον τελευταίο καιρό και λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας έχει τονίσει πως ένα τέτοιο δημοψήφισμα θα παραβίαζε το Σύνταγμα και έχει υποσχεθεί να μην το επιτρέψει. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Mariano Rajoy, έχει συγκαλέσει έκτακτο υπουργικό συμβούλιο τη Δευτέρα προκειμένου να επισημοποιηθεί η προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο κατά του δημοψηφίσματος.

Είναι κατανοητό στους έχοντες τη στοιχειώδη αντίληψη περί πολιτικής και διπλωματίας, ότι το "πείραμα" της Σκωτίας πέτυχε! Και βέβαια, όχι υπέρ της αυτοδιάθεσης των λαών αλλα υπέρ της νεοταξικής επικυριαρχίας. Και αυτό γιατί; Για τον λόγο ότι στο εξής, οι επικυρίαρχοι (Νέα Τάξη Πραγμάτων) θα μπορούν κατά όπως ορίζουν τα συμφέροντά τους, να προκαλούν, να διενεργούν δημοψηφίσματα σε όποιες περιοχές επιθυμούν εκείνοι. Και, όπως έχει αποδείξει η ιστορία, θα αποτρέπουν και δια της βίας, δημοψηφίσματα ανεξαρτησίας, εάν πλήττονται τα συμφέροντά τους. Όσο απλοϊκή θεωρείται αυτή η λογική προσέγγιση, άλλο τόσο την καθιστά εφικτή και πραγματοποιήσιμη. Προσέξτε τις περιπτώσεις. Αυτή της Καταλονίας, της Σκωτίας και αυτή των Σέρβων της Βοσνίας, με αυτή της Κριμαίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, υπάρχει εθνοτική, φυλετική, γλωσσική, εδαφική, ιστορική συσχέτιση, ταύτιση, των περιοχών αυτών, με τη Σερβία και τη Ρωσία αντίστοιχα. Τι ζητούν οι πολίτες; Την επανένωση με το κράτος από το οποίο τους απέμπεμψαν, τους διαμέλισαν, τους εξοβέλισαν. Στην περίπτωση της Κριμαίας, οι επικυρίαρχοι, δεν τόλμησαν μια απευθείας σύγκρουση, λόγω Ρωσίας. Επέλεξαν άλλους δρόμους. Στην περίπτωση των Σερβοβόσνιων, θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξουν βίαιες αντιδράσεις. Πρωτίστως, πολιτικές. Ήδη στελέχη της κυβέρνησης του Βελιγραδίου, αφήνουν να εννοηθεί ότι "δεν χρειάζεται μια τέτοια εξέλιξη, δημοψήφισμα δηλαδή, σε αυτή τη συγκυρία". Τι λέτε; Και για πιο λόγο παρακαλώ; Ρητορικό ερώτημα.
Η περίπτωση της Καταλονίας, ανήκει στην κατηγορία της ουσιαστικής απόσχισης. Προσομοιάζει της Σκωτίας. Και ενώ στη Σκωτία, επιστρατεύτηκε ακόμη και ο Ομπάμα, κατά της απόσχισης εννοείται, θεωρείται έως απίθανο να συμβεί το ίδιο και στην περίπτωση της Καταλονίας. Εκτός και αν η κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης, θα "υπακούσει" σε όποιες εντολές δοθούν απο τους εκπροσώπους των επικυρίαρχων. Με άλλο λόγια δηλαδή, το δημοψήφισμα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ακόμη ισχυρό "δημοκρατικό" όπλο στα χέρια των επικυρίαρχων. Για θυμηθείτε λίγο την "βρόμικη" περίπτωση της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. με τον τότε πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου!
Όσο για το αφελές ερώτημα: μα δεν πρέπει να γίνονται δήμοψηφίσματα; Και βέβαια ναι! Για μένα θεωρείται βασικό στοιχείο της Άμεσης Δημοκρατίας! Της ουσιαστικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, απαιτείται συνειδητοποίηση των πολιτών. Απαιτείται αφύπνιση των πολιτών. Απαιτείται πολιτικοποίηση των πολιτών κατά την Αριστοτέλεια θεώρηση. Τότε και μόνον τότε το δημοψήφισμα πράγματι θα ανταποκρίνεται στη λειτουργία της Δημοκρατίας. Θα είναι το οξυγόνο της Δημοκρατίας. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και στην αντίθετη κατάσταση, δηλαδή, την αρνητική του εκδοχή.
Οτιδήποτε άλλο θα είναι ακόμη μια κίνηση ματ των επικυρίαρχων νεοταξιτών, μια ακόμη εντολή προς τους πολίτες, την οποία το CNN, το Reuters και τα φερέφωνά τους ανά τον κόσμο, θα παρουσιάσουν με τον γνωστό τους τρόπο ως τη νίκη των πολιτών!
VENCEREMOS!
Απο.Ρο.
.......................................
The trick ... Scotch Experiment
From the Apostle Rossio
The President of Catalonia, Artur Mas, has signed a decree on the referendum on 9 November for the independence of Catalonia. The issue of secession of the region returns with intensity lately and because of the economic crisis. However, the central government of Spain has stressed that such a referendum would violate the Constitution and has promised not to allow it. The Prime Minister of Spain, Mariano Rajoy, has called an extraordinary cabinet Monday to formalize the appeal to the Constitutional Court against the referendum.
It is understood to those of the basic conception of politics and diplomacy, that \ "test \" of Scotland succeeded! And certainly not in favor of self-determination of peoples but for neotaxikis domination. And this why? For the reason that now the rulers (New World Order) you can define as in their interests, to cause, to conduct referendums in any areas they wish. And of course, as history has shown, will prevent by force, independence referendum, if their interests are affected. The simplistic logic considered this approach makes it equally feasible and practicable. Watch cases. This Catalonia, Scotland, and that of the Bosnian Serbs, with the Crimea. In the latter two cases, there is an ethnic, racial, linguistic, territorial, historical correlation, identification of these areas, with Serbia and Russia respectively. What people are asking? Reunification with the state from which the apempempsan, dismembered them, eliminate them. In the case of Crimea, the rulers do not dare a direct conflict because Russia. Chose other paths. In the case of the Bosnian Serbs, it is certain that there would be violent reactions. Above all, political. Already government officials in Belgrade, suggest that \ "does not need such a development, a referendum that, in this context \". What do you think? And more reason please? Rhetorical question.
The case of Catalonia, belonging to the category of genuine tear. Simulates Scotland. While in Scotland, was employed even Obama against secession meant deemed unlikely to do the same in the case of Catalonia. Unless the central government in Madrid, it \ 'obey \ "to any commands given by the representatives of the Overlord. In other words, the referendum is nothing more powerful than a \ "democratic \" weapon in the hands of Overlord. To remember the little \ "dirty \" case of the EU summit with the then Prime Minister G. Papandreou Str.!
As for the naive question: but there must be a referendum? And yes of course! For me it is an essential part of the Direct Democracy! Of effective democracy. However, it requires awareness of citizens. Required awakening citizens. Required politicization of society in the Aristotelian view. Then and only then the referendum will actually respond to the functioning of democracy. It is the oxygen of democracy. The same of course applies to the opposite situation, ie, the negative version.
Everything else is still a piece of matte suzerainty neotaxiton, another command to citizens, which as CNN, Reuters and their mouthpieces in the world, will present the familiar way as the victory of the people!
VENCEREMOS!
Apo.Ro.
.......................................
Трик ... Сцотцх Експеримент
Од апостола Россио
Председник Каталоније Артур Мас, потписао је указ о референдуму 9. новембра за независност Каталоније. Питање сецесије региона враћа са интензитетом у последње време и због економске кризе. Међутим, централна влада Шпаније је нагласио да би такав референдум крши Устав и да је обећао да не дозволи. Премијер Шпаније, Мариано Рајои, позвао је владу у понедељак ванредну да формализује жалбу Уставном суду против референдума.
Да се разуме да су основне концепције политике и дипломатије, који \\\ "експеримент \\\" Шкотска је успела! А свакако не у корист самоопредељења народа, али за неотакикис доминацију. А то зашто? Из разлога што сада владари (Новог светског поретка) можете дефинисати као у њиховом интересу, да проузрокује, да спроведе референдум у свим областима које желе. И, наравно, као што је историја показала, да ли ће спречити силом, референдум о независности, ако су угрожени њихови интереси. Поједностављено Логика да је овај приступ чини подједнако је могуће и изводљиво. Ватцх случајеве. Ова Каталонија, Шкотска, а да је од босанских Срба, са Крима. У последња два случаја, постоји етничка, расна, језичке, територијално, историјска корелација, идентификацију ових области, са Србијом и Русијом, респективно. Шта људи питају? Уједињење са државом из које их је апемпемпсан, раскомадана, елиминисати их. У случају Криму, владари не усуђују директан конфликт јер Русија. Изабрао друге путеве. У случају босанских Срба, сигурно је да ће доћи до бурне реакције. Пре свега, политички. Већ владини званичници у Београду, показују да \\\ "не треба такав развој, референдум који, у овом моменту \\\". Шта ти мислиш? И разлог више молим вас? Реторичко питање.
Случај Каталоније, припадају категорији истинске сузе. Симулира Сцотланд. Док је у Шкотској, био запослен чак Обама против сецесије значило сматра вероватно да ураде исто у случају Каталоније. Осим ако ће централна влада у Мадриду \\\ "послушати \\\" на било команде које су дали представници Оверлорд. Другим речима, референдум је ништа више него моћна \\\ "демократски \\\" оружјем у рукама Оверлорд. Да се сетите мало \\\ "прљаве \\\" случај самита ЕУ са тадашњи премијер Г. Папандреу Ул.!
Што се тиче наивног питање: али мора постојати референдум? И да, наравно! За мене то је суштински део директне демократије! Ефикасне демократије. Међутим, то захтева свест грађана. Обавезна Авакенинг грађана. Потребно политизације друштва у Аристотеловом приказу. Тада и само тада је референдум ће заправо одговорити на функционисање демократије. То је кисеоник демократије. Исто важи, наравно, на супротну ситуацију, односно, негативне верзији.
Све остало је и даље део мат врховну власт неотакитон, друга команда грађанима, која је као ЦНН, Ројтерс и њихових гласила у свету, ће представити уобичајени начин, као победу народа!
Венцеремос!
Апо.Ро.
.......................................
Хитрость ... Скотч Эксперимент
От апостола Россио
Президент Каталонии Артур Мас, подписал указ о референдуме 9 ноября за независимость Каталонии. Вопрос о выходе из состава области возвращается с интенсивностью в последнее время и в связи с экономическим кризисом. Тем не менее, центральное правительство Испании подчеркнул, что такой референдум будет нарушать Конституцию и пообещал не допустить его. Премьер-министр Испании Мариано Рахой, созвал внеочередное кабинет понедельник формализовать обращение в Конституционный суд против референдума.
Понятно, для тех из основной концепции политики и дипломатии, что \\\\\\\ "эксперимент \\\\\\\" Шотландия удалось! И, конечно, не в пользу самоопределения народов, но и для neotaxikis господства. И это почему? По той причине, что в настоящее время правители (New World Order) вы можете определить, как и в их интересах, чтобы вызвать, чтобы проводить референдумы в любых областях, которые они хотят. И, конечно, как показала история, предотвратит силой, референдум о независимости, если затронуты их интересы. Упрощенным логика считается такой подход делает одинаково возможной и практически. Смотреть случаи. Это Каталония, Шотландия, и что из боснийских сербов, с Крымом. В последних двух случаях, есть этнической, расовой, языковой, территориальной, исторической корреляции, выявление этих областях, с Сербией и Россией соответственно. Что люди просят? Воссоединение с государством, из которого apempempsan, расчлененного их, устранить их. В случае Крым, начальники не решаются прямого конфликта, потому что Россия. Выбрал другие пути. В случае боснийских сербов, он уверен, что там будет бурная реакция. Прежде всего, политическая. Уже правительственные чиновники в Белграде, предположить, что \\\\\\\ "не нужно такое развитие, референдум, который, на данном этапе \\\\\\\". Что вы думаете? И еще одна причина, пожалуйста? Риторический вопрос.
Случай Каталонии, относящихся к категории подлинной слезы. Имитация Шотландия. В то время как в Шотландии, был использован даже Обаму против отделения означало считаться вряд ли сделать то же самое в случае Каталонии. Если центральное правительство в Мадриде не будет \\\\\\\ "повиноваться \\\\\\\" ни на какие команды, данных представителями Overlord. Другими словами, референдум ничего мощнее \\\\\\\ «демократического \\\\\\\" оружием в руках Overlord. Помнить мало \\\\\\\ "грязный \\\\\\\" случай саммита ЕС с тогдашним премьер-министр Г. Папандреу ул.!
Что касается наивный вопрос: а должен быть референдум? И да, конечно! Для меня это является неотъемлемой частью из прямой демократии! Из эффективной демократии. Тем не менее, она требует осведомленности граждан. Обязательные пробуждение граждан. Требуется политизации общества в аристотелевской зрения. Тогда и только тогда референдум будет на самом деле ответить на функционировании демократии. Это кислород демократии. То же самое, конечно, относится и к противоположной ситуации, т.е., отрицательной версии.
Все остальное по-прежнему кусок матового сюзеренитет neotaxiton, другая команда гражданам, которые, как CNN, Reuters и их рупоров в мире, представит знакомый путь как победу народа!
Мы победим!
Apo.Ro.
...................