Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Η μοιραία πτήση του Φάλκον


Πέρασαν ακριβώς δεκαπέντε χρόνια. Ήταν σαν χθες, όταν συνέβη το μοιραίο γεγονός. Ο ευπατρίδης και τότε υφυπουργός των Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης, μαζί με το παιδί του, Νίκο έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αεροπορικό δυστύχημα.
Την ημέρα εκείνη ο Γιάννος Κρανιδιώτης (σφοδρός πολέμιος του Αττίλα, θα διεκδικούσε την προεδρεία της Κύπρου), μαζί με το γιο του και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, μετέβαινε με το υπηρεσιακό αεροσκάφος τύπου Φάλκον της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Βουκουρέστι, προκειμένου να συμμετάσχει σε Διαβαλκανική Διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών. Είκοσι λεπτά πριν την προσγείωση, το αεροσκάφος υπέστη σφοδρές αναταράξεις και έχασε απότομα ύψος, πέφτοντας από τα 25.000 στα 5.000 πόδια.
Αποτέλεσμα ήταν να βρουν τραγικό θάνατο έξι από τους 13 συνολικά επιβαίνοντες που εκείνη την ώρα δεν ήταν δεμένοι στις θέσεις τους: ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο γιος του Νικόλας, οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Πανταζόπουλος (της ΕΡΤ) και Νίνα Ασημακοπούλου (της ΕΡΑ), ο εικονολήπτης της ΕΡΤ Παναγιώτης Πούλος, ο συνοδός της φρουράς του αστυνόμος Νίκος Ασημακόπουλος και ο μηχανικός του αεροσκάφους Μιχάλης Παπαδόπουλος".
Ένας μικρός φόρος τιμής σ’ αυτούς που έφυγαν άδικα. Όμως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ μια απίστευτη σύμπτωση: Στην ίδια μοιραία πτήση θα ήταν και ο τότε υπουργός Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου, σύμφωνα με τα δελτία Τύπου του υπουργείου. Λίγα λεπτά ωστόσο πριν την αναχώρηση, ακυρώθηκε η συμμετοχή του!... Θεία τύχη;
.............
The fatal flight of the Falcon
It took just fifteen years. It was like yesterday when it happened the fateful event. The nobleman then Deputy Foreign Kranidiotis, along with the child, Nick died in a tragic plane crash.
On that day the Kranidiotis (an outspoken opponent of Attila, it claimed the presidency of Cyprus), along with his son and other officials, traveled to the host aircraft of type Falcon Greek government in Bucharest to take part in the Conference of the SEECP Foreign Ministers. Twenty minutes before landing, the aircraft suffered severe turbulence and suddenly lost altitude, falling from 25,000 to 5,000 feet. The result was to find tragic death of six of the 13 total occupants at that time was not tied to their positions: the Kranidiotis, his son Nicholas, journalists Dimitris Pantazopoulos (ERT) and Nina Asimakopoulou (NRA), the cameraman ERT Panagiotis Poulos, the companion of his guard policeman Nick Asimakopoulos and aircraft engineer Michael Papadopoulos \ ".
A small tribute to those who remained fled. But we will never forget an incredible coincidence: the same fateful flight would be and then Foreign Minister G.. Papandreou, according to the press release of the ministry. Few minutes before departure, however, canceled his participation! ... Divine fate?
.............
Фатална Флигхт оф тхе Фалцон
Било је потребно само петнаест година. То је било као јуче, када се то догодило на судбоносни догађај. Племић затим заменик министра иностраних Кранидиотис, заједно са дететом, Ник је погинуо у трагичној авионској несрећи.
Тог дана Кранидиотис (отворени противник Атиле, он тврди председавање Кипра), заједно са својим сином и другим званичницима, отпутовао у домаћина авиона типа Фалкон грчке владе у Букурешту да учествују у конференцији СЕЕЦП Министри иностраних послова. Двадесет минута пре слетања, авион је претрпео озбиљне турбуленције и изненада изгубио висине, пада од 25.000 до 5.000 метара. Резултат је био да се пронађе трагичну смрт шест од 13 Укупно станара у то време није била везана за своје позиције: Тхе Кранидиотис, његов син Никола, новинари Димитрис Пантазопоулос (ЕРТ) и Нина Асимакопоулоу (НРА), камерман ЕРТ Панагиотис Поулос, пратилац свог чувара полицајца Ник Асимакопоулос и инжењер авиона Мајкл Пападопоулос \\\ ".
Мали Трибуте онима који су остали побегли. Али ми никада нећемо заборавити невероватна случајност: исте судбоносно лет ће бити, а онда министар спољних послова Г .. Папандреу, према саопштењу министарства. Неколико минута пре поласка, међутим, отказао своје учешће! ... Божанско судбину?
.............
Роковой полет Сокола
Прошло всего пятнадцать лет. Это было, как вчера, когда это произошло судьбоносное событие. Дворянин затем заместитель министра иностранных Kranidiotis, вместе с ребенком, Ник трагически погиб в авиакатастрофе.
В этот день Kranidiotis (ярый противник Аттилы, он потребовал должности президента Кипра), вместе со своим сыном и другими официальными лицами, отправился в принимающей ВС типа Сокол греческого правительства в Бухаресте, чтобы принять участие в Конференции ПСЮВЕ Министры иностранных дел. За двадцать минут до посадки, самолет потерпел сильной турбулентности и вдруг потерял высоту, падение с 25000 до 5000 футов. В результате было найти трагическую гибель шести из 13 общего пассажиров в это время не был привязан к своей позиции: в Kranidiotis, его сын Николай, журналисты Димитрис Pantazopoulos (ERT) и Нина Asimakopoulou (NRA), оператор ERT Панайотис Poulos, спутница его охраны полицейского Ника Asimakopoulos и самолета инженера Майкл Пападопулос \\\\\\\ ".
Небольшой дань уважения тем, кто остался бежали. Но мы никогда не будем забывать, невероятное совпадение: то же самое роковое полет будет, а затем министр иностранных дел G .. Папандреу, по данным пресс-релизе министерства. Несколько минут до вылета, однако, отменил свое участие! ... Божественную судьбу?
.............