Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Για 16.000 ευρώ δεν άφησαν την ορχήστρα να μετέχει στο φεστιβάλ


Πραγματικά είναι αξιοθρήνητοι εκεί στην συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου! Για να μην χρησιμοποιήσω κάτι πιο βαρύ. Είναι δυνατόν, για 16.000 ευρώ να μην στείλετε την μουσική μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας στη Μόσχα, για να λάβει μέρος στο φεστιβάλ στρατιωτικών ορχηστρών «Σπάσκαγια Μπάσνια», που γίνεται υπό της αιγίδα του Προέδρου της Ρωσίας; Είστε σοβαροί κυβερνήτες εσείς;
Μα δεν υπάρχει καμία ντροπή πια; Και να εξηγήσω τι εννοώ: κάθε χρόνο διοργανώνεται στην πλατεία της πρωτεύουσας της Ρωσίας ένα από τα μαζικότερα και δημοφιλή πλέον καλλιτεχνικά γεγονότα σε ανοικτό χώρο, λίγο πριν την έναρξη του χειμώνα. Είναι το φεστιβάλ των στρατιωτικών ορχηστρών, στο οποίο λαμβάνουν προσκλήσεις εκατοντάδες ορχήστρες από πολλές χώρες. Αυτή τη φορά το γεγονός συμπίπτει με τις εκδηλώσεις για την «Ημέρα της Μόσχας» και είναι αυτονόητο ότι θα τύχη μεγαλύτερης προσοχής και δημοσιότητας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ακριβώς πριν από ένα χρόνο, η ορχήστρα της Πολεμικής Αεροπορίας με 80 μέλη, συμμετείχε στο φεστιβάλ της Μόσχας και προκάλεσε απίστευτο ενθουσιασμό, σε χιλιάδες ρώσους και ξένους πολίτες που βρέθηκαν στην «κόκκινη πλατεία». Όσοι παρευρέθηκαν δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό να χορέψουν το γνωστό «συρτάκι» υπό τους ήχους της ορχήστρας της Πολεμικής Αεροπορίας. Για πολύ καιρό οι εικόνες αυτές έκαναν το γύρο του διαδικτύου με ότι αυτό συνεπάγεται για όσους έχουν τον κοινό νου να κατανοήσουν. Με αυτές τις εικόνες λοιπόν η ελληνική αποστολή αφού είχε ήδη λάβει πρόσκληση από την Μόσχα και για την φετινή εκδήλωση, ετοιμάστηκε να ταξιδέψει. Και μάλιστα οι διοργανωτές έδωσαν τη δυνατότητα στην ελληνική αποστολή και στη χώρα μας να στήσουν μέχρι και περίπτερο του ΕΟΤ στο χώρο του φεστιβάλ! Υπεγράφη η σχετική συμφωνία και όλα έδειχναν ότι έχουν τελειώσει από πλευράς διαδικασιών. Δυστυχώς όμως, υπολόγιζαν χωρίς τον ξενοδόχο! Λίγες ημέρες πριν την έναρξη, η ελληνική πλευρά ακυρώνει και αρνείται τη συμμετοχή, χωρίς επισήμως να δοθεί κάποια ουσιαστική εξήγηση. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ματαίωση της συμμετοχής προήλθε από τις ηγεσίες των υπουργείων των Εξωτερικών και Άμυνας. Να σημειωθεί ότι, τα έξοδα διαμονής για περίπου δέκα ημέρες, ήταν όλα καλυμμένα από τους ρώσους διοργανωτές και απλώς το ελληνικό κράτος έπρεπε μόνο να καταβάλλει το αντίτιμο των εισιτηρίων της 80μελούς αποστολής, με συνολικό κόστος 16.000 ευρώ!
Και το κερασάκι στην τούρτα: τη θέση της χώρας μας, πήρε η γειτονική μας Τουρκία! Εύγε!
.......
For 16,000 euros not left the orchestra to participate in the festival
Truly pathetic there in coalition Samara - Venizelos! Not to use something heavier. It is possible, for 16,000 euros not to send the music band of the Air Force in Moscow to take part in the festival of military orchestras "Spaskagia Basnia", which is under the auspices of the President of Russia? Are you serious masters you? But there is no shame anymore? And to explain what I mean: every year is organized in the square in the capital of Russia one of the most massive and most popular cultural events in the open, just before the onset of winter. It is the festival of military orchestras, in which hundreds of orchestras receive calls from many countries. This time the event coincides with celebrations for the "Day of Moscow" and it is obvious that more attention will be lucky and publicity. It should be noted that just a year ago, the orchestra of the Air Force with 80 members, participated in festivals in Moscow and provoked incredible enthusiasm in thousands of Russian and foreign citizens found in "Red Square." Those who attended did not resist the temptation to dance the famous "Sirtaki" by the sounds of the orchestra of the Air Force. For a long time these images went around the internet with all that this entails for those who have the common sense to understand. With these images, therefore the Greek mission having already received an invitation from Moscow for this year's event, prepared to travel. And even the organizers allowed the Greek mission in our country to stand up erect ESO at the festival! Signed the agreement and all seemed to have finished in terms of procedures. Unfortunately, however, reckoned without the hotelier! A few days before the start of the Greek side cancel and refuse to participate without officially giving any real explanation. As mentioned information, the cancellation of the contribution came from the leadership of the ministries of Foreign Affairs and Defence. Note that living expenses for about ten days, they were all covered by the Russian organizers and simply Greek State had only to pay the price of the ticket 80melous mission, with a total cost of 16,000 euros!
And the icing on the cake: the position of our country, got our neighboring Turkey! Well done!
.......
За 16.000 евра није напустио оркестар да учествује на фестивалу
Заиста патетично тамо у коалиционој Самара - Венизелос! Не користи нешто тежи. Могуће је, за 16.000 евра не шаљу музички бенд ваздухопловства у Москви да учествује у фестивалу војних оркестара "Спаскагиа Басниа", која је под покровитељством председника Русије? Да ли сте озбиљни Мастерс Ти? Али више не постоји срамота? И да објасним шта мислим: сваке године организује на тргу у главном граду Русије један од најмасовнијих и најпопуларнијих културних манифестација на отвореном, непосредно пре почетка зиме. То је Фестивал војних оркестара, у којој су стотине оркестара примате позиве из многих земаља. Овај пут догађај поклапа са прославе за "Дан", у Москви, а очигледно је да ће више пажње бити среће и публицитета. Треба напоменути да је пре само годину дана, оркестар ваздухопловства са 80 чланова, учествовао на фестивалима у Москви и провоцирали невероватан ентузијазам у хиљадама руских и страних држављана који се налазе у "Црвеном тргу". Они који су присуствовали нису одоле искушењу да играм чувени "Сиртаки", уз звуке оркестра ваздухопловства. Већ дуже време ове слике обишла Интернет са свим што то подразумева за оне који имају здрав разум да разуме. Са овим сликама, па грчка мисија која је већ добила позив из Москве за овогодишње манифестације, припремљен за путовање. Па чак и организатори грчку мисију у нашој земљи да устане усправно ЕСО на фестивалу! Потписао споразум и све је изгледало да су завршили у смислу процедура. Нажалост, рачунати без Хотелиер! Неколико дана пре почетка грчке стране поништити и одбијају да учествују без званично давања никакву стварну објашњење. Као што је поменуто информација, укидање доприноса дошао из руководства министарстава спољних послова и одбране. Имајте на уму да је живот трошкове за десетак дана, сви су били покривени од стране руских организатора и једноставно грчке државе морао само да плати цену улазница 80мелоус мисије, уз укупне трошкове од 16.000 евра!
И шлаг на торту: положај наше земље, добио нашу суседну Турску! Велл доне!
.......
Для 16000 евро не покинул оркестр участвовать в фестивале
Действительно жалко есть в коалиционном Самарской - Венизелос! Не использовать нечто более тяжелое. Возможно, для 16 000 евро, чтобы не отправить музыкальную группу ВВС в Москву, чтобы принять участие в фестивале военных оркестров "Spaskagia Basnia", который находится под эгидой Президента России? Ты серьезно мастера вы? Но нет стыда больше? И объяснить, что я имею в виду: каждый год организуется на площади в столице России одной из самых массовых и самых популярных культурных событий в открытую, как раз перед наступлением зимы. Это фестиваль военных оркестров, в котором сотни оркестров принимать звонки из многих стран. На этот раз мероприятие совпадает с празднования "Дня Москвы", и очевидно, что больше внимания будет счастливым и гласность. Следует отметить, что всего год назад, оркестр ВВС с 80 членами, участвовал в фестивалях в Москве и вызвала невероятный энтузиазм в тысячах российских и иностранных граждан, найденных в "Красной площади". Те, кто присутствовал не устоять перед искушением, чтобы танцевать знаменитый "Sirtaki" звуками оркестра ВВС. В течение долгого времени эти образы пошел вокруг интернета со всеми, что это влечет за собой для тех, у кого есть здравый смысл, чтобы понять. С этих образов, поэтому греческая миссия имея уже получил приглашение от Москвы для мероприятия этого года, готова к выезду. И даже организаторы позволили греческую миссию в нашей стране встать возводить ESO на фестивале! Подписано соглашение и все, казалось, закончили с точки зрения процедур. К сожалению, однако, считаться без хозяина гостиницы! За несколько дней до начала греческой стороны отменить и отказаться от участия без официального объяснения реальное объяснение. Как указанной информации, сокращается вклад пришли от руководства министерств иностранных дел и обороны. Обратите внимание, что расходы на проживание в течение приблизительно десяти дней, все они были покрыты российских организаторов и просто греческое государство было только заплатить цену билета 80melous миссии, с общей стоимостью 16 000 евро!
И глазурь на торте: позиция нашей страны, получили наш соседней Турции! Молодцы!
.......
Por € 16.000 no dejó la orquesta para participar en el festival
Verdaderamente patético allí en coalición Samara - Venizelos! No usar algo más pesado. Es posible, por € 16.000 por no envían la banda de música de la Fuerza Aérea en Moscú para participar en el festival de orquestas militares "Spaskagia Basnia", que está bajo los auspicios del Presidente de Rusia? ¿Hablas en serio maestros le? Pero no hay vergüenza más? Y para explicar lo que quiero decir: todos los años se organiza en la plaza en la capital de Rusia uno de los eventos culturales más grandes y más populares en el abierto, justo antes de la llegada del invierno. Es el festival de orquestas militares, en las que cientos de orquestas reciben llamadas de muchos países. Esta vez el evento coincide con la celebración del "Día de Moscú" y es obvio que más atención tendrá suerte y publicidad. Debe tenerse en cuenta que hace apenas un año, la orquesta de la Fuerza Aérea con 80 miembros, participó en festivales en Moscú y provocó entusiasmo increíble en miles de ciudadanos rusos y extranjeros que se encuentran en "Plaza Roja". Los que asistieron no resistió la tentación de bailar el famoso "Sirtaki" por los sonidos de la orquesta de la Fuerza Aérea. Durante mucho tiempo, estas imágenes dieron la vuelta al internet con todo lo que esto implica para los que tienen el sentido común de entender. Con estas imágenes, por lo tanto, la misión griega que ya ha recibido una invitación de Moscú para el evento de este año, dispuestos a viajar. E incluso los organizadores permitieron que la misión griega en nuestro país para defender ESO erecto en el festival! Firmado el acuerdo y todo parecía haber terminado en términos de procedimientos. Desafortunadamente, sin embargo, contado con el hotelero! Pocos días antes del comienzo de la parte griega se cancelan y se niegan a participar, sin dar ninguna explicación oficial real. Como la información mencionada, la cancelación de la aportación corresponde a la dirección de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa. Tenga en cuenta que los gastos de vida de unos diez días, todos ellos fueron cubiertos por los organizadores rusos y simplemente Estado griego sólo tuvo que pagar el precio de la misión 80melous billete, con un coste total de € 16,000!
Y la guinda del pastel: la posición de nuestro país, nos dieron nuestra vecina Turquía! Bien hecho!
.......